આ વસ્તુ છે ખુબજ પાવરફુલ ગમેતેવાં ચામડીના રોગને હમેંશા માટે કરી દેશે દુર.

0
19

મિત્રો આજના અમારા આ લેખમાં હું તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું મિત્રો તમને જણાવી દઈએ કે આજે હું તમારા માટે આ લેખમાં તમને એક એવી માહિતી આપવા જઈ રહ્યો છું જેના વિશે તમને ભાગ્યે જ ખબર હશે. તમને જણાવી દઈએ કે જો તમે પાન ખાઓ છો, તો તમે તો તમે પાનમાં કાથા નો ઉપયોગ કરવાના કેટેચુ વિશે જાણ્યું હોવું જોઈએ. શું તમે જાણો છો કે તમે પાન ખાવ છો તે લાલ કાથો ઉપયોગ કેવી રીતે બને છે? ના ના તો જાણો કે ખાખેર (ખાદીર) ની શાખાઓ અને છાલ ઉકાળીને કેટેચુ કાઢવામાં આવે છે. એટલું જ નહીં, ખેર અથવા ખાદીરનો ઉપયોગ ધાર્મિક કાર્યોમાં પણ થાય છે. ખાદીર અથવા ખૈર (ખૈર) નો પણ ઉપયોગ દવા તરીકે થાય છે.

ખાદીરનો સાર મોંમાં રાખીને ચૂસી લેવાથી મોઢાના ફોલ્લા અને સોજો ઓછો થાય છે.આ સિવાય ત્રિફલા અને ખાદીરના ઝાડની છાલ (કાગગળીનું ઝાડ) અને ઉકાળીને (ગળામાં ફેરવવા) નો ઉકાળો કરવાથી પણ ફોલ્લા અને સોજો ઓછો થાય છે.દમ અને ખાંસીની સારવાર માટે ખૈર (ખાદીર) નું લાકડું બાળી લો. તેને પાણીમાં ઓલવ્યા પછી તરત જ પાણીને ઢાંકી દો. લાકડાનાં આ ધુમાડાના સુગંધને સુગંધ આપો. આ ઉપરાંત સુગંધિત પાણી પીવાથી ખાંસીમાં ફાયદો થાય છે.500 મિલિગ્રામ ખાદીર-સારમાં સમાન પ્રમાણમાં હળદર અને ખાંડની કેન્ડી મિક્ષ કરવાથી ખાંસીમાં લાભ થાય છે.

ઓષધી ખેર એને સંસ્કૃતમાં ખદીર કહે છે.મધ્યમ કદના , ખરબચડી છાલવાળા કાંટાદાર ખેરના વકને પીળા રંગનો ફલો થયા પછી ૨ થી ૪ ઈંચ લાંબી , પાતળી , ચપટી અને ભૂરા રંગની શીંગ થાય છે વપરાતો કાથો ખેરનાં હાકડામાંથી બને છે.ખેર શીતળ, દાંત માટે હિત ક્રાર, ખંજવાળ, ખસી – ઉધરસ, ગળાનો સોજું અને અરૂચિનો નાશ કરે છે , એ કડવું , તૂરું , મેદનાર . કે , કૃમિનાશ કે , પ્રમેહનો નાશ કરનાર , મોઢાનાં ચાંદી , સોજો , કોઢ . આમ , પિત્ત અને રક્ત રોગો . પાંડુ તેયા ત્વચા રોગો મટાડે છે . ચામડીના રૌગોનું ખેર સવાંત્તમ છે ખેરની છાલનું ચૂરણ ત્રણથી ચાર ગ્રામ સવાર , બપોર , સાંજ પાણી સાથે ફાકવાથી ચામડીના રોગો મટે છે.

આખા શરીરે ચામડીનો રોગ પ્રસરી ગયો હોય તો બેરની છાલનો ઉકાળો પાણીમાં નાખી સ્નાન ક૨વું.ચામડીમાંથી પાણી પરુ, લોહી કે કફ જમતાં હોય તો ખેરની છાલના ઉકાળાથી , ખરાબ ચામડી વરણ ધોવાકોઢવાલી કોઈ પણ વ્યક્તિ નાહવા માં , પીવામાં અને આહારમાં ખેરનો જ ઉપયોગ કરે તો તે રોગમુક્ત બને છે . સફેદ કોઢના દર્દીએ લાંબા સમય સુધી સવાર – સાંજ ખેરની છાલનો ઉકાળો પીવો અને ખેરની છાલની ઉકાળો નાખેલો પાણીથી સ્નાન ક૨વું.વાળમાં ડેન્ડ્રફથી પરેશાન લોકો માટે ખૈર (ખાદીર) ખૂબ ફાયદાકારક બાબત છે. પેશાબમાં ખડીર અથવા ખૈર (ખેર) ની છાલ, લીમડો અને તેનાં રસ ઝરતાં ફળોની અથવા કુતજને ખડક મીઠું સાથે પીસવું. તેનો ઉપયોગ કરવાથી ખોડો મટે છે.

ખેખેરના વૃક્ષને આછા પીળા રંગનાં ફૂલો થયા પછી ૨ થી ૪ ઈંચ લાંબી, પાતળી, ચપટી અને ભૂરા રંગની શીંગ થાય છે. પાનમાં વપરાતો કાથો ખેરના લાકડામાંથી બને છે. ખેર શીતળ, દાંત માટે હિતકર, ખંજવાળ, ખાંસી-ઉધરસ, ગળું બેસી જવું, ગળાનો સોજો અને અરુચિનો નાશ કરે છે. એ કડવું, તૂરું, મેદનાશક, કૃમિનાશક, પ્રમેહનો નાશ કરનાર, મોઢાનાં ચાંદાં, સોજો, કોઢ, આમ, પિત્ત અને રક્તના રોગો, પાંડુ તથા ત્વચા રોગો મટાડે છે. ચામડીના રોગોનું ખેર સર્વોત્તમ ઔષધ છે.ખેરની છાલનું ચૂર્ણ ત્રણથી ચાર ગ્રામ સવાર, બપોર, સાંજ પાણી સાથે ફાકવાથી ચામડીના રોગો મટે છે.

આખા શરીરે ચામડીનો રોગ પ્રસરી ગયો હોય તો ખેરની છાલનો ઉકાળો પાણીમાં નાખી સ્નાન કરવું.ચામડીમાંથી પાણી, પરુ, લોહી કે કફ ઝમતાં હોય તો ખેરની છાલના ઉકાળાથી ખરાબ ચામડી-વ્રણ ધોવા.કોઢવાળી કોઈ પણ વ્યક્તિ નાહવામાં, પીવામાં અને આહારમાં ખેરનો જ ઉપયોગ કરે તો તે રોગમુક્ત બને છે. સફેદ કોઢના દર્દીએ લાંબા સમય સુધી સવાર-સાંજ ખેરની છાલનો ઉકાળો પીવો અને ખેરની છાલનો ઉકાળો નાખેલા પાણીથી સ્નાન કરવું.

શનૈમેંહ નામના પ્રમેહમાં મૂત્ર ધીરે ધીરે અને થોડું થોડું આવે છે. એ કફથી થાય છે. તથા ક્ષૌદ્રમેહ વાયુથી થાય છે. આ બંને પ્રમેહમાં ૧૦ ગ્રામ ખેરની છાલનો ભુકો બે કપ પાણીમાં ધીમા તાપે અડધાથી પોણા ભાગનું પાણી બળી જાય ત્યાં સુધી ઉકાળી, ઠારીને ગાળી રોજ સવાર-સાંજ તાજુ બનાવી પીવાથી લાભ થાય છે.ખેરની છાલનો ઉકાળો મોંમાં ભરી રાખવાથી દાંતના રોગો, દાંતનો દુ:ખાવો, રક્તસાવ, મોંમાંથી વાસ આવવી વગેરે મટે છે.

ખેરના વૃક્ષની જીવિત સ્થિતિમાં ઝાડની વચમાં કુદરતી રીતે જે કાથો તૈયાર થાય છે તેને ‘ખેરસાર’ કહે છે. દરરોજ સવાર, બપોર, સાંજ છ ચોખાભાર ખેરસાર અડધી ચમચી મધમાં ચાટવાથી હાથીપગુ મટે છે.ખેરસાર તૂરું હોવાથી ગર્ભાશય ઢીલું થઈ ગયું હોય તો તેને સ્વચ્છ કરી શિથિલતા દૂર કરે છે. કસૂવાવડ, અતિ સંભોગ કે પ્રદર જેવી વ્યાધિને લીધે ગર્ભાશય ઢીલું પડી જાય છે. એમાં ખેરસારનો ઉપયોગ આશીર્વાદ સમાન છે, કેમકે એનાથી ગર્ભાશય મજબૂત થાય છે.

એની માત્રા ચારથી છ ચમચી સવાર-સાંજ. એ મહાકુષઠ-લેપ્રસી, અબુંદ, પાંડુરોગ, કાસ-ઉધરસ, શ્વાસ, કૃમિ, ગાંઠ, સર્વ પ્રકારના કોઢ અને રક્ત બગાડમાં હિતાવહ છે. ૧૦૦ ગ્રામ ખેરસાર તથા કપૂર, સોપારી, જાયફળ, ચણકબાબ અને એલચી દરેક ૨૦-૨૦ ગ્રામના મિશ્રણના બારીક ચૂર્ણમાં પાણી મેળવી ચણાના દાણા જેવડી બનાવેલી ગોળીને ખદિરાદિવટી કહે છે. આ ત્રણચાર ગોળી સવાર, બપોર, સાંજ મોંમાં રાખી ધીમે ધીમે ચૂસવાથી સૂકી ઉધરસ, અવાજ બેસી જવો, મોંમાં ચાદાં, જીભ, દાંત, દાંતનાં પેઢાંની તકલીફ મોળ આવવી વગેરેમાં ફાયદો થાય છે. ખદિરાદિવટી બજારમાં તૈયાર પણ મળે છે.

ખેર (ખાદીર) નો ઉપયોગ રક્તપિત્તની સારવાર માટે ઘણા સ્વરૂપોમાં થઈ શકે છે. ખાઇર (ખાદીર પ્લાન્ટ) નો ઉપયોગ દવાના રૂપમાં બાહ્ય અને આંતરિક બંને રીતે કરવા માટે, ત્વચા પર ડેકોક્શન, ડેકોક્શન વગેરે રૂપે પેસ્ટ ખાવાથી સારા પરિણામ મળે છે.ખૈર (ખાદીર) ના મૂળિયાંને બાળી નાખવાથી રસ નીચે પડે છે. આવા રસને વાસણમાં નાંખો અને તેમાં મધ, ઘી અને આમળાનો રસ તેમાં રહેલી માત્રા અનુસાર મેળવી પીવાથી રક્તપિત્ત થાય છે.

આ સાથે, રક્તપિત્ત ગ્રસ્ત અંગો તેના વપરાશને કારણે નવું જીવન મેળવે છે.ખીર (ખાદીર) ની પેસ્ટ અને ડેકોક્શનને ઘીમાં પકાવો અને ખાવાથી લોહી અને પિત્તનાં અસંતુલનને લીધે થતા રક્ત પિત્તમાં રાહત મળે છે. ખાદીર અને વિજયસારનો ઉપયોગ કોઈપણ રીતે કોઈ પણ પ્રકારના રક્તપિત્તમાં કરવો તે સારું છે.