મારી ૨૪ વર્ષ ની આસિસ્ટન્ટ ને મે સોફા પર વાંકી વાળીને લબ લબાવી.

0
12127

મારું નામ વીર છે અને મારી ઉંમર 25 વર્ષની છે મારે પોતાની એક કંપની છે તેની અંદર ઘણા બધા છોકરા છોકરીઓને કામે રાખું છું અને આ વખતે એવું થયું કે મને એક આ સિસ્ટમ છે જરૂર હતી

અને તે મને ખબર ન હતી કે તે આ સિસ્ટમથી એક છોકરી આવશે અને જ્યારે મેં આસિસ્ટન્ટની નોકરી ની વેકેન્સી બહાર પાડી હતી ત્યારે ઘણા બધા તેના માટે આવ્યા હતા પરંતુ મેં એક 24 વર્ષની છોકરી હતી તેને મેં આ કામ માટે પાસ કરી હતી અને મને ખબર હતી કે તે સારી રીતે ની પાસે પરંતુ એક દિવસ એવું થયું કે મેં ઓફિસે હતો અને ઓફિસમાં કામથી આવ્યો

અને ત્યાં તો મારી 24 વર્ષની આસિસ્ટન્ટ પણ ત્યાં આવી હતી અને તે પણ તેના કંઈક કામથી આવી હતી પછી મેં એવો વિચાર કર્યો એટલે મેં તેની સાથે કેફ માં નાસ્તો કરવા માટે તેને લઈ ગયો ત્યાં જઈને અમે બંને બેઠા હતા અને ત્યાંથી કોફી પી ને ફરીથી મારી ઓફિસમાં ત્યાં મેં તેને બેસવા માટે કહ્યું તે મારી બાજુમાં બેઠી એટલે મને તેની સાથે બધું કરવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ

પછી એવું થયું અને મેં તેને ત્યાં બેઠા છે પૂછી લીધું કે મારે તારી સાથે બધું કરવું છે અને જો તારી હા હોય તો મારે તારી બહુ છે અને પહેલા તો મારી આસિસ્ટન્ટ છે તે વિચાર કર્યો અને પછી કર્યો કે હા મારે પણ તમારી સાથે ઘણા સમયથી કરવાનો ખૂબ જ જાતી પરંતુ તમે તો હું તમને કઈ ના શકો અને પછી જ્યારે મારાથી રહેવાનો નથી અને જે સોફા ઉપર મેં બેઠા હતા

તે સોફા ઉપર જ મેં તેને પછી તે તો તે સભા ઉપરથી ઊભી થઈ અને તેના બધા કપડા કાઢ્યા અને મેં પણ મારા બધા કપડા કાઢ્યા અને તે સોફા ઉપર સુઈ ગયો અને પછી બધું કરવાનું સોલ્વ કર્યો છે ખૂબ જ મજા આવતી હતી અને તેને મને કહ્યું કે જેવી તમે મને મજા આપો છો તેવી છો તમને પૂરેપૂરી મજા આપવાની સંપૂર્ણ કોશિશ કરશે અને પછી તે તેની સાથે બધું કરતો હતો

એટલે મેં તેને કહ્યું કે મારે પાસેથી બધું કરવું છે અને પછી તેને પણ તેના માટે ઊભી થઈ ગઈ અને ત્યાં સોફા ને પકડીને વાંકી વળી ગઈ પછી મેં તેની પાછળ ગયો અને તેને પાછળથી બધું કરવાનો શરૂ કરી દીધું અને તે પણ કહેતો હતો કે મન થાય તો કરવાની ખૂબ જ મજા આવી કથા કરતા કરતા ક્યારે ત્રણ કલાક થઈ ગયા તેની મને ખબર છે ના પડી અને પછી મારો નીકળી ગયો